พบน้ำรั่วไหลแจ้งเวรซ่อมบำรุง โทร. 2-2542, ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังเลิกใช้, ข้าราชการท่านใดที่ย้ายสังกัด กรุณาโทรแจ้ง 2-6106
      
  

 
 
อัตราค่าน้ำประปา  
 
วิธีตรวจสอบน้ำรั่วไหล  
 
การคัดแยกขยะ  
 
วิธีใช้น้ำอย่างประหยัด  
         
           

                                           

   

กองประปาและสุขาภิบาล กรมช่างโยธาทหารอากาศ

171 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Copyright ? 2011. All Rights Reserved. Designed by Aesara